Skip to main content

Ι. Γενικοί Όροι χρήσης
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος ανήκει στην εταιρεία SOFTLY O.E.
Με τον όρο διαδικτυακός τόπος νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://softly.gr και όλες τις υποδιευθύνσεις. Το παρόν αποτελεί συμφωνία μεταξύ εσάς, του χρήστη του διαδικτυακού τόπου και της SOFTLY O.E., με αντικείμενο την από εσάς χρήση του διαδικτυακού τόπου. Με την παρούσα συμφωνία η SOFTLY O.E. παρέχει σε εσάς μια μη αποκλειστική, προσωπική άδεια χρήσης, η οποία διέπεται από τους παρακάτω όρους. Η χρήση από εσάς του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας όλων των όρων της παρούσας συμφωνίας. Επιπλέον, με τη χρήση του ιστότοπου δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και εγγυήσεις σας που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία είναι αληθείς, και εγγυάστε την ακρίβειά τους.

1. Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ιδιοκτησία της SOFTLY O.E. ή/και των εκάστοτε δικαιοπαρόχων της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου περί προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, παρέχεται δε σε εσάς αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση του ιστότοπου, εκτός από αυτή που περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία. Απαγορεύεται ρητά εξίσου η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο/κύριο του ιστότοπου καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεσή του από τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Σε περίπτωση που μας αποστείλλετε βιογραφικό σημείωμα, σε θέσεις που έχει αναρτήσει η SOFTLY O.E., τα στοιχεία σας καθώς και οι πληροφορίες του βιογραφικού σας, φυλάσσονται στη βάση μας με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 1 έτος, με σκοπό την πιθανή μελλοντική συνεργασία.

2. Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή και για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός της προσωπικής, ιδιωτικής σας χρήσης.

3. Ο διαδικτυακός τόπος παρέχεται σε εσάς «ως έχει» και η χρήση του, πλήρης ή μερική, από εσάς γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η SOFTLY O.E. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια ή χρησιμότητα του διαδικτυακού τόπου, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. Η SOFTLY O.E. καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστείτε εσείς ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση του διαδικτυακού Τόπου, ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κλπ.

4. Η SOFTLY O.E. δικαιούται οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του διαδικτυακού τόπου, χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντί σας.

6. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια, για κάθε διαφορά τυχόν προκύψει, ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΙΙ. Φόρμα Επικοινωνίας
1. Η SOFTLY O.E. σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, μιας πρώτης διερευνητικής επαφής μαζί της αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
2. Η συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας επικοινωνίας δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την SOFTLY O.E..
3. Το περιεχόμενο της φόρμας επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την SOFTLY O.E.

ΙΙΙ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
1. Γενικά.

Για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται η SOFTLY O.E. να ζητήσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή η SOFTLY O.E. θα τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Σκοπός της επεξεργασίας θα είναι η εκτέλεση των παραγγελιών ή /και εντολών σας, αλλά και η προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων της SOFTLY O.E. απευθείας σε εσάς, με άμεση ή άλλη επικοινωνία. Η SOFTLY O.E. αναλαμβάνει να μην διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τα πρόσωπα εκείνα που συνδέονται με αυτήν και είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της επεξεργασίας. Η SOFTLY O.E. αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα κατά τα ανωτέρω δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του γενικού κανονισμού 679/2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (General Data Protection Regulation 2016/679), της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση έχετε τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζει το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων και αυτά της πρόσβασης και αντίρρησης, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ερχόμενοι σε επαφή με την SOFTLY O.E. στη διεύθυνση, Λυσίου 8, Γαλάτσι, 11146, Αθήνα.

2. Ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει η SOFTLY O.E.;
Σε περίπτωση που η SOFTLY O.E. σας ζητήσει τα προσωπικά στοιχεία με τα οποία μπορεί να σας αναγνωρίσει διαδικτυακά μόνο, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά είναι : Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο επικοινωνίας, Μήνυμα, Εταιρεία, Ιστοσελίδα

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα;
Η SOFTLY O.E. τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους παρακάτω σκοπούς:
1. την εκπλήρωση προτεινόμενων υπηρεσιών για τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης
2. την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του ιστοτόπου.

4. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. Κατ’ εξαίρεση η SOFTLY O.E. μπορεί να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα εφόσον απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

5. Τα δικαιώματά σας: Δικαίωμα πρόσβασης, αντίρρησης και διαγραφής
Η SOFTLY O.E. παρέχει στους επισκέπτες που έχουν δώσει τα προσωπικά τους δεδομένα τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες, να τα διορθώσουν και να τα επικαιροποιήσουν. Για να πραγματοποιήσετε μία από τις παραπάνω ενέργειες παρακαλώ επικοινωνήστε στο [email protected] και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγραφής ή τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων θα λάβετε αντίστοιχο ενημερωτικό email.

6. Ασφάλεια των δεδομένων
Η SOFTLY O.E. εφαρμόζει εύλογα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα έναντι απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, κοινοποίησης ή καταστροφής. Η SOFTLY O.E. περιορίζει την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στα άτομα εκείνα που έχουν θεμιτό λόγο να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά ώστε να παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε εσάς.

7. Cookies
Η SOFTLY O.E. χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο τερματικό του κάθε χρήστη, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή να λαμβάνουν γνώση προσωπικών αρχείων ή εγγράφων του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing.

8. Σύνδεσμοι (Links)
Ο διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) που οδηγούν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η SOFTLY O.E. δεν έχει τη δυνατότητα ελέγχου των τόπων αυτών και σε καμιά περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς, υπηρεσίες, προϊόντα κλπ που διατίθενται από τους ως άνω δικτυακούς τόπους. Δια την αποδοχή των παρόντων ρητά συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι η SOFTLY O.E. δεν ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία σας που προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση του περιεχομένου των ως άνω δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι που δημοσιεύουν οι λοιποί χρήστες του ιστοτόπου. Τελευταία Ημερομηνία ενημέρωσης: 07/09/2018

211 400 2237 | [email protected]